Vul hier je code in

Heb je een product gekocht met het Mentos More-logo? Dan vind je op de verpakking een unieke code van 9 letters en cijfers. Voer deze hier in en druk op ‘OK’.

ACTIEVOORWAARDEN

Lees deze actievoorwaarden zorgvuldig. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

I. Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Mentos More spaarvarken actie (hierna te noemen: ‘de actie’) die wordt georganiseerd door Perfetti van Melle Benelux B.V., gevestigd te Breda aan de Zoete Inval 20, 4815 HK (hierna te noemen: ‘Perfetti van Melle’). 
Deze actie loopt van 8 september 2016 0:00 uur tot en met 30 september 2016 23:59 uur (hierna te noemen: ‘de actieperiode’).
Deze actievoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Perfetti van Melle Consumentenservice o.v.v. “Mentos More spaarvarken actie”, Antwoordnummer 10390, 4800 VB Breda.

II. Deelname
Deze actie staat open voor personen die 16 jaar zijn of ouder en die in Nederland wonen, met uitzondering van alle tijdelijke of vaste werknemers van Perfetti van Melle Benelux B.V. en werknemers van alle samenwerkende bureaus en familieleden die op enige wijze (in)direct betrokken zijn bij deze actie. 
Indien een deelnemer jonger is dan 16 jaar, dient deze toestemming te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie. Deelnemers jonger dan 13 jaar worden niet toegelaten tot het spaarprogramma en kunnen daardoor niet deelnemen aan de actie.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden (met uitzondering van de kosten voor het internet gebruik).
Per deelnemer kan 1 keer aan de actie worden meegedaan. 
Door deelname aan de actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
De deelnemer kan uitsluitend rechtsgeldig deelnemen in de periode van 8 september 2016 0:00 uur tot en met 30 september 2016 23:59 uur.
Deelname aan de actie kan op de volgende manier: 
o De deelnemer meldt zich aan voor het Mentos More spaarprogramma via de speciale inschrijvingspagina van de Mentos More spaarvarken actie.
o De deelnemer vult zijn of haar adresgegevens in.
De actie is uitsluitend geldig in Nederland.

III. Prijs
Door deelname aan de actie komt men in aanmerking voor de volgende prijs: 
Een Mentos More spaarvarken. In totaal gaat het om 1000 prijzen gedurende de hele actieperiode. Alleen de eerste 1000 deelnemers hebben recht op de prijs.

IV. Vaststelling winnaar
De eerste 1000 deelnemers die zich inschrijven voor het Mentos More programma gedurende de actieperiode ontvangen een Mentos More spaarvarken. 
Winnaar dient een geldig Nederlands postadres op te geven om aanspraak te maken op de prijs.

V. Uitkering prijzen
De gewonnen prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. De prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. Het recht op de gewonnen prijs vervalt na 30 november 2016.
Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Perfetti van Melle.
Prijzen die, om welke reden dan ook, niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van Perfetti van Melle. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Perfetti van Melle. 
Perfetti van Melle behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. niet kan worden uitgekeerd.
Perfetti Van Melle behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich schuldig maken aan fraude of onrechtmatige beïnvloeding op welke manier dan ook, zonder opgave van redenen, uit te sluiten van deelname. 
Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

VI. Aansprakelijkheid 
Perfetti van Melle is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Perfetti van Melle en/of door derden te verstrekken prijs. 
Perfetti van Melle is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars maken in verband met de acceptatie en het gebruik maken van de prijs. 
Perfetti van Melle besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Mentos of andere door Mentos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Perfetti van Melle worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Perfetti van Melle doen ontstaan. 
Perfetti van Melle is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. 
Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Perfetti van Melle gelden eveneens voor door Perfetti van Melle ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden. 

VII. Persoonsgegevens
NAW-gegevens en of andere persoonsgegevens die Perfetti van Melle verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
Perfetti van Melle zal de gegevens van de deelnemers gebruiken voor uitvoering van deze actie en communicatie rondom de actie. Eventuele andere e-mails worden alleen verzonden indien de deelnemer daar toestemming voor heeft gegeven. 

Slotbepalingen 
Aan deze actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
Op deze actie zijn de regels van de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Perfetti van Melle handelt in overeenstemming met deze gedragscode. Een ieder die meent dat de actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij het Project Bureau Kansspelen, Ministerie van Justitie, Postbus 20301, 2500EH te Den Haag. 
Op deze promotie is Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Perfetti van Melle kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon-of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen. 
Perfetti van Melle behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Perfetti van Melle daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en beëindiging of wijziging van de actie zal door Perfetti van Melle bekend worden gemaakt via de actiewebsite.
Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen door Perfetti van Melle.
Klachten of vragen omtrent deze Actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend via de Perfetti van Melle Consumentenservice o.v.v. “Mentos More spaarvarken actie”, Antwoordnummer 10390, 4800 VB Breda.

Disclaimer 

Copyright 
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs-en databankrechten. Deze rechten berusten bij Perfetti van Melle Benelux BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Perfetti van Melle Benelux BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

Aansprakelijkheid 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Perfetti van Melle Benelux BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Perfetti van Melle Benelux BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.