Vul hier je code in

Heb je een product gekocht met het Mentos More-logo? Dan vind je op de verpakking een unieke code van 9 letters en cijfers. Voer deze hier in en druk op ‘OK’.

Actievoorwaarden spaarprogramma Mentos More

 1. Algemeen

  • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma ’Mentos More’ (hierna te noemen: de ‘actie’) die wordt georganiseerd door Perfetti van Melle Benelux B.V., gevestigd te Breda aan de Zoete Inval 20, 4815 HK (hierna te noemen: ‘PVMBLX’).
  • Deelnemers aan de Actie (“Deelnemers”) verklaren door hun deelname akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de partners van PVMBLX, zoals die vermeld staan op de actiewebsite van Mentos (de “Actiewebsites”):
  • Deze actie loopt van 1 juli 2015 tot een door PVMBLX nader te bepalen moment.
  • Deze actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.mentosmore.com, de mobiele applicatie en verkrijgbaar bij Perfetti van Melle Consumentenservice o.v.v. “Mentos More”, Antwoordnummer 10390, 4800 VB Breda.
  • De actie is uitsluitend geldig in Nederland
  • PVMBLX behoudt zich het recht voor om in de toekomst andere merken, naast Mentos, van PVMBLX toe te voegen aan de Actie.
 2. Deelname

  • Deze actie staat open voor personen die 16 jaar zijn of ouder en die in Nederland wonen, met uitzondering van alle toeleveranciers van verpakkingen, producten of diensten (bijvoorbeeld loonpakkers) die op enige wijze (in)direct betrokken zijn bij deze actie.
  • Indien een deelnemer jonger is dan 16 jaar, dient deze toestemming te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie. Deelnemers jonger dan 13 jaar worden niet toegelaten tot het spaarprogramma.
  • Het aanmaken van een account voor deelname is gratis (met uitzondering van de kosten voor het internet gebruik).
  • Om actiecodes te verkrijgen geldt een aankoopverplichting.
  • Per persoon, per e-mailadres, (en dus per Deelnemer) kan maximaal één Mentos More account worden aangemaakt en gebruikt.
  • Deelname aan de Actie kan alleen via de Actiewebsite en de Applicatie.
  • Een Deelnemer kan maximaal 10 unieke codes per dag invoeren om zijn/haar Mentos More account op te waarderen.
  • PVMBLX behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien PVMBLX vermoedt dat de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden, onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens PVMBLX of derden.
 3. Actiemechanisme en spaarsaldo

  • De Actie heeft als doel om loyale klanten die Mentos More actieverpakkingen kopen (het “Merk”), te laten sparen voor kortingen op producten, abonnementen of activiteiten van partners van PVMBLX (de “Partners”). Daarnaast kunnen spaarders meedoen met (win)acties.
  • De Deelnemer kan op de Actiewebsite of de app zijn of haar Mentos More account aanmaken door het invoeren van een wachtwoord en een e-mailadres. Hiervoor moet iedere Deelnemer zijn/haar NAW gegevens ter beschikking stellen. Middels het aangemaakte Mentos More account kan een Deelnemer sparen voor acties en/of kortingen op te bestellen actieproducten bij Partners. Het Mentos More Account is persoonsgebonden en (het saldo) kan niet worden overgedragen aan anderen.
  • Op alle Mentos More actierollen staat een unieke actiecode van minimaal 9 tekens. Wanneer een Deelnemer deze code op zijn of haar persoonlijke Mentos More account invoert, via de Actiewebsite of de App, krijgt de Deelnemer eenmalig 1 Mentos More euro's op zijn/haar Mentos More account bijgeschreven. Iedere code kan slechts éénmaal worden ingevoerd en leidt tot een verhoging van het saldo op het Mentos More account. De actiecodes kunnen t/m twee maanden na de THT datum, als vermeld op de verpakkingen, op het Mentos account worden ingevoerd.
  • Na invoering van de code op het Mentos More account blijft deze gedurende twee jaar haar spaarwaarde behouden. Na deze periode vervalt de spaarwaarde van de betreffende code.
  • De Deelnemer kan, voor maximaal het bedrag van het in totaal op zijn/haar persoonlijke Mentos More account gespaarde Mentos More euro's, korting krijgen op producten, abonnementen of activiteiten (“Actieproducten”) aangeboden door partners van PVMBLX.
  • Het bedrag aan korting op het betreffende Product wordt in geval van een bestelling direct van het saldo op het persoonlijke Mentos More account van de Deelnemer afgetrokken. Het saldo van de Deelnemer op zijn of haar persoonlijke Account moet hiervoor wel hoog genoeg zijn, want dit kan nooit negatief worden. Bij een ontoereikend saldo zal de bestelling worden geweigerd.
  • Het Mentos More saldo is niet inwisselbaar voor regulier geld of enig andere contante waarde. PVMBLX vergoedt aan de Deelnemer onder geen beding rente over dit saldo.
 4. Bestelling en betaling

  • Een Deelnemer kan het gewenste Actieproduct via de Actiewebsite bij de betreffende Partner bestellen. PVMBLX heeft geen enkele bemoeienis met en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de uitvoering van) deze bestelling dan wel de afhandeling ervan. De algemene (leverings)voorwaarden van de Partner zijn op deze bestelling en de afhandeling daarvan (waaronder levering/bezorging) van toepassing. PVMBLX is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de verschillende Actieproducten
  • Een Deelnemer betaalt het door hem of haar bestelde Actieproduct door automatische verrekening van het saldo op zijn of haar Mentos More account en bijbetaling in reguliere euro's aan de betreffende Partner.
  • Bijbetaling aan de Partner geschiedt, afhankelijk van het bestelde Actieproduct, door betaling via iDEAL.
  • Indien het bestelde Actieproduct beschikbaar is, ontvangt de Deelnemer per e-mail een bevestiging van de Partner van de bestelling. Het Actieproduct zal op de door de Partner bepaalde wijze en binnen de door de Partner bepaalde levertermijn aan de Deelnemer worden geleverd.
 5. Vouchers

  • In sommige gevallen ontvangt een Deelnemer van PVMBLX een voucher, die een bepaalde korting vertegenwoordigt ("Voucher) en die bij de Partner ingeleverd kan worden tegen verkrijging van het Actieproduct in combinatie met bijbetaling van een resterend bedrag. De Voucher is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en heeft een unieke (bar)code.
  • De Voucher wordt als digitale kortingsbon eenmalig naar het e-mail adres van de Deelnemer gestuurd.
  • PVMBLX is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, diefstal, vervalsing of (het maken van) misbruik van de Voucher, in welke vorm dan ook. Bij verlies, diefstal, vervalsing, (het maken van) misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de Voucher, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering van het saldo aan de oorspronkelijke Deelnemer plaats.
  • Indien een Deelnemer misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met de Voucher, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de Voucher door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, of het doorverkopen van de Voucher aan derden, is PVMBLX gerechtigd de Deelnemer terstond uit te sluiten van deelname aan de Actie en het Mentos More account te blokkeren. PVMBLX is gerechtigd de volledige schade op de Deelnemer te verhalen.
  • De Voucher is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan, of voor andere producten dan de Actieproducten van, de betreffende Partner als aangegeven op de Voucher. De Voucher is geldig en kan in beginsel bij de Partner worden ingeleverd tot uiterlijk het einde van de periode waarin de Partner deelneemt aan de Actie, waarna de Voucher zijn geldigheid verliest. PVMBLX zal zich inzetten om een beëindiging van deelname aan de Actie door de Partner zo spoedig mogelijk te communiceren aan de Deelnemer(s).
 6. Levering en bezorging

  • De levertijden van de Partners, zoals aangegeven op de Actiewebsites, zijn indicatief. Hieraan kunnen door de Deelnemers geen rechten worden ontleend.
  • Postbusadressen zijn uitgesloten van levering van Producten.
  • Bestelling en levering van Actieproducten vindt uitsluitend in Nederland plaats.
  • Per Actieproduct staat aangegeven of er verzendkosten betaald moeten worden. Deze verzendkosten verschillen per product en staan aangegeven bij het product.
 7. Persoonsgegevens

  • De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
  • NAW-gegevens en of andere persoonsgegevens die PVMBLX verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens in Nederland worden behandeld. Zie ook het Privacy- en cookiebeleid en de wettelijke kennisgeving.
 8. Aansprakelijkheid

  • PVMBLX en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de (uitvoering van de) Actie.
  • PVMBLX is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met (i) de door Deelnemers bestelde en door de Partners aan de Deelnemers geleverde Actieproducten en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van deze Actieproducten (inclusief het tijdig en op juiste wijze leveren hiervan) en (ii) de (foutieve) verzending van de Vouchers.
  • Meer specifiek zijn PVMBLX, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor:
  • enige aanvullende uitgaven die de Deelnemers eventueel maken in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van een Actieproduct.
  • enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware- of software van welke aard dan ook inclusief mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de Actiewebsite of het downloaden van componenten hiervan.
  • enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van de Actie.
  • Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan PVMBLX niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens PVMBLX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.
 9. Beëindiging

  • PVMBLX kan de Actie op ieder moment beëindigen, welke beëindiging PVMBLX zo spoedig mogelijk op haar Actiewebsites bekend zal maken. Daarnaast streeft PVMBLX er naar om zoveel mogelijk deelnemers aan de Actie middels een e-mail, tenminste één week voor ingangsdatum van de beëindiging van de Actie, op de hoogte te stellen van de op handen zijnde beëindiging.
 10. Slotbepalingen

  • Op deze spaarpromotie is Nederlandse recht van toepassing.
  • Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze Actie kunnen via de Actiewebsites worden gericht aan de Consumentenservice van PVMBLX, door hiervoor het contactformulier op de Actiewebsite in te vullen, onder vermelding van NAW gegevens. Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de bij de Partners bestelde actieproducten, dienen te worden gericht aan en ingediend bij de Partners. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier van de desbetreffende partner via de Actiewebsite